ࡱ> 6: !"#$%&'()*+,-./01234589;Root Entry F7WorkbookfETExtData2SummaryInformation( \padmin Ba==p28X@"1[SO1![SO1![SO1![SO1ўSO1" N[_GB23121" N[_GB23121" N[_GB23121" wiSO_GB23121" wiSO_GB23121ўSO1@ўSO1" N[_GB23121 [SO1" N[_GB23121@[SO1.@Times New Roman1[SO1. Times New Roman1 [SO1 [SO1.Times New Roman1.Times New Roman1[SO1NSeeO1[SO1 [SO18[SO1 [SO1[SO18[SO1$[SO1[SO1 [SO1?[SO1,8[SO1[SO1h8[SO1<[SO1>[SO14[SO14[SO1[SO1.Times New Roman+""#,##0;""\-#,##05""#,##0;[Red]""\-#,##07""#,##0.00;""\-#,##0.00A""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.00i*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ W))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ y,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ g+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ /\$#,##0_);\(\$#,##0\)9\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\);\$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)E \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)        * * ( / , ) !- + "    "  & $P P "  "$ # ) ff7 / " *` %a> +* '+ "> , - "9 "$ . . "1 , "1 "5 3 "4  H 8@ @ 8@ @ 8@ @ x@ @ 8@ @ 8@ @ @ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ (@ @ 8@ 8@ h@ @ x@ @ 8@ @ x@ 8@   8 8@ @ @ @ 8@ @ 0@  8@ @ x@ @ 8@ @ (@ @ @ @ 8@ @ 8@ @ @ @ @ @   8 8 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @  (@ @ 8@ @ @ @ 8@ @ @ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ (@ @ 8@ @ x@ @ @ @ || }(}q }(}r }(}v 8^ĉ!20% - :_eW[r 32&20% - :_eW[r 3 eQeQ!40% - :_eW[r 32'40% - :_eW[r 3]]!60% - :_eW[r 32(60% - :_eW[r 3 lʑ lʑ!60% - :_eW[r 22$60% - :_eW[r 2 h 4h 4 fJTe,g fJTe,g hh!ʑ'`e,g 5ʑ'`e,g "h 1h 1 #h 2h 2!$60% - :_eW[r 12 60% - :_eW[r 1 %h 3h 3!&60% - :_eW[r 42,60% - :_eW[r 4 'QQ ({{)hgUSCQ40% - :_eW[r 62340% - :_eW[r 6!?60% - :_eW[r 62460% - :_eW[r 6 PK N@theme/PK N@ theme/theme/PKN@ky}theme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PKN@&ϟ6theme/theme/theme1.xmlYMo7X콑d#2">&vDJ]jw );ɱ@iKz(H^_6E rW+Rj!-b_$ raBcaiǯ]N4wG.( e)s,~p'T젎KT*"a$. lx$|Q%&U6+ "(&`wOw*(*xNk !KwhLJBv2Q$$G?,FO}Wn0o~>Z2z??}hlG$»O;,񘿙(FIJ@1vޜ#c;x8H xm:L71FwˈhFA5wVj \vclѼMQ*QS,=M1v>!V\H`'>"ΐ*I /sAH{>U𱍄 S+LrjEr8灉 0e^?BlnqX yb#$SCĘi7FII؏JytCwJ7V&e'35̬a2 ^'$=SvĹyVz?(=4Koc-BWhЛJ`~d{B(9ŇB4pN_:qybv2L`"Ǚx N5_9D:^ӷYrYf.xQÍAfky*k.(7!aLfvh-U WVX,.+TjeV7`FpmB*Oy|LReۊvL[$rI&b:yhi˔ZT(X4ZEs v@SS)htvJ&@Yǟ>&ԎP'[D#xHo(Kƅ!עAB$%IW/@S![m %YyA$L1"ϵT_, =oLgkj*!G3$Ve4BvׂqD10k!)8R Mˮsu6R3Ds3-UQ]ӭb 6ˋ5y".KZrN(랣!ԖYuV]ڽc3I\][#:?حV- MJiÅ ?B~?DC}&)eCPK N@_rels/PKN@֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK N@theme/theme/_rels/PKN@ ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PKN@ $[Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,x\vTU^hd}㨫)*1P'^ח0)T9l#$> `?Cs]7zb$xu-lV{9>DVNj,5(Bȥszҕhhs0U~,}2ToF0,į*=댬o[gv; 9'33y ; oOPKN@ $ K [Content_Types].xmlPK N@ _rels/PKN@֧6 D_rels/.relsPK N@theme/PK N@ $theme/theme/PK N@'theme/theme/_rels/PKN@ ѐ' Wtheme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPKN@&ϟ6 theme/theme/theme1.xmlPKN@ky} Ntheme/theme/themeManager.xmlPK ?t XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` <yv AVYFSheet2C]Sheet1VV4"2 Print_Titles; uDN1 q\Nwz/gxvzbVY`Q e ,VYy TyVYUSMO~+RI{!kVYNSMO!kYlYlf~+RRw~0V[~SN NI{ I{!k{lfQI{VY0{| WStUSMOStUSMOQ@WY lV[yf[b/gVY V[yf[b/gVYR]\ORlQ[www.nosta.gov.cnؚI{f[!hyf[xvzOybgVY(Ne>yOyf[ Ye>yOyf[Swww.sinoss.com Nt^N!kؚI{f[!hyf[xvzOybgVY(yf[b/g YeybSU\-N_www.cutech.edu.cn T~T{|yxyv3ubehe1g V[>yOyf[Wёz/gf[yvhQVz/gyf[ĉRRlQ[eS $www.ccnt.gov.cn www.npopss-cn.gov.cn2gYe萺Ne>yOyf[xvzNyNRyvlKQ`;NIN'YOS Yewww.dost.moe.edu.cn3gV[SO;`@\SO>yOyf[0oyf[xvzyvV[SO;`@\ www.sport.gov.cnwww.chinasss.org4g V[oyf[xvzRybprogram.most.gov.cn/Ye萺Ne>yOyf[xvzN,yvYe萺Ne>yOyf[xvzNyNRyvؚ!h``?elt Ye萺Ne>yOyf[xvzNyNRyvؚ!h``?el]\O Yeyf[b/gxvzyv͑p 5gYeTf[>yOyf[xvzTgDRyv6gYe eN~OyNMb/ecR _lf[TYeReVSU\R9gV[>yOyf[Wё͑'YbhyvhQVTf[>yOyf[ĉRRlQ[-N.Y[ O www.npopss-cn.gov.cn12g V[>yOyf[Wёyv N[g V[l6RNlf[txvzSlwww.lawstudy.gov.cn8^t^V[>yOyf[WёTgDRyv V[yb/edRwww.most.gov.cnV[ybbg͑pc^Ryv V[͑peNTRyv973Ryv863RyvybW-N\ONb/gReWёyv ybNXT gRON]\Oyv10gV[fkpRyv QNybbglSDёyvwww.Innofund.gov.cnV[6qyf[Wёb N0͑p0͑'Y0Ny0VENAm yv V[6qyf[WёYXTOwww.nsfc.gov.cn ͑peNT_SR0ybagNs^S^RI{UwybSwww.sninfo.gov.cnV[kppRyvwww.chinatorch.gov.cn-N,Twv6qyf[Wё3ue(WS_t^v1-4gN Tw g]_ ~`QSSgqTwybSQzT~T{|yxbgVY3ubehe 1g-2g3g-4gؚI{f[!hyf[xvzOybgVY (Ne>yOyf[ Ye >yOyf[S UؚI{f[!hyf[b/gVYUwYeSwww.snedu.gov.cnUؚI{f[!hNe>yOyf[bgVY$Nt^N!k Ut]f[byxbgVYUt]f[bwww.snut.edu.cn5g-6gUwyf[b/gVYUwTf[>yOyf[OybgVYUw>yyTskl.cnwest.com7g-8gؚI{f[!hyf[xvzOybgVY (yf[b/g Ye ybSU\-N_8g-9gIl-N^6qyf[Oyf[/geVYIl-N^yOSkx.hanzhong.gov.cn9g-10gUw6qyf[Oyf[/geVYUwyOSwww.snast.org.cnIl-N^yf[b/gVYIl-N^yb@\ www.zx916.com u0  %WA dMbP?_*+%&Gz?'ffffff?(\(\?)zG?" dXRQ?RQ?&U} } } } `} @h} ;@@gW@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@; ijjjjjj kllllll m m m m m m nopqrrstopuuuvtowuuuxtyz{{{|}opuuu~topuuuxt opuuuxt opuuuxt opuuuxt opuuuxt ouuuxtopuuuxtopuuuxtuwuuu~tupuuuxtyz{{{} ,|$$b>@< ggD  %7E dMbP?_*+%&Gz?'?(HzG?)HzG?" dXRQ?RQ?&U} `'} } B} @ @ @:@@@@X@@@ @^ ^^^ _ _ ` _ a b cd b e f b b b gbU UUUV8484 >@< yK www.nosta.gov.cnyK 2http://www.nosta.gov.cn/yK www.sinoss.comyK .http://www.sinoss.com/ggD  %5R dMbP?_*+%&?'?(?)?" dXRQ?RQ?&U} } 4} } } ;@W@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ XXXXX D D D D E Y I I ZN Y I I [!N Y" I# I$ [%N Y& I' I( I)N Y& I* I I!N Y& I+ I [!N Y& I, I [!N Y& I- I [! N Y. I/ I [! N Y0 I1 I [! N Y0 R2 I [! N Y3 I4 I5 [6 N Y7 I8 I5 [6N Y9 I: I; I<N Y= I> I5 [6N Y I? I( [@N Y IA I( [@N Y IB I( [@N Y" IC I( I)N Y" ID I( I)N Y" IE I( I)N Y& IF I( [)N YG IH I( [@N YG II I( IJN Y7 IK IL \MN Y9 IN IO [PN Y= IQ I( IRN ]S]]]]B X FBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB >@<xd yK program.most.gov.cn/yK 8http://program.most.gov.cn/yK program.most.gov.cn/yK 8http://program.most.gov.cn/yK program.most.gov.cn/yK 8http://program.most.gov.cn/yK !www.sport.gov.cnwww.chinasss.orgyK Rhttp://www.sport.gov.cnwww.chinasss.org/yK www.most.gov.cnyK 0http://www.most.gov.cn/yK www.most.gov.cnyK 0http://www.most.gov.cn/yK www.most.gov.cnyK 0http://www.most.gov.cn/yK www.lawstudy.gov.cnyK 8http://www.lawstudy.gov.cn/ yK www.npopss-cn.gov.cnyK :http://www.npopss-cn.gov.cn/yK www.dost.moe.edu.cnyK 8http://www.dost.moe.edu.cn/yK www.dost.moe.edu.cnyK 8http://www.dost.moe.edu.cn/ yK www.dost.moe.edu.cnyK 8http://www.dost.moe.edu.cn/yK www.npopss-cn.gov.cnyK :http://www.npopss-cn.gov.cn/yK www.npopss-cn.gov.cnyK :http://www.npopss-cn.gov.cn/yK www.most.gov.cnyK 0http://www.most.gov.cn/yK program.most.gov.cn/yK 8http://program.most.gov.cn/yK www.sninfo.gov.cnyK 4http://www.sninfo.gov.cn/ggD  %wc dMbP?_*+%&?'?(?)?" dX??&U} } @} A} B} @@@@@@@@@ @ @ @ @ X@@@@ CTCCCC DU E F G D HV I I JH KW LX IY M NO LZ I[ N\NO L] I[ J\ N^P L_ I` NaN Hb Lc IO JPNH Ld Ie Qf N^ Hg Lh Ii N N Hj Lk Rl Jm N Kn So Ip Nq N^ P Tr Is Nt N U UUUUV&@ FBF>B>BBBFF> >@<  * yK www.sninfo.gov.cnyK 4http://www.sninfo.gov.cn/yK www.snedu.gov.cnyK 2http://www.snedu.gov.cn/yK www.nosta.gov.cnyK 2http://www.nosta.gov.cn/ yK kx.hanzhong.gov.cnyK 6http://kx.hanzhong.gov.cn/yK www.sinoss.comyK .http://www.sinoss.com/ggD  Oe Oh+'0 $ 0 <HPX`island_o(u7b1@*E@L@`hnMicrosoft ExcelDocumentSummaryInformation8՜.+,D՜.+,d  _o-NV (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.5866